NUOMOJANTIS ĮMONEI:NUOMOJANTIS FIZINIAM ASMENIUI:
Įmonės pavadinimoVardo, pavardės
Įmonės kodoAsmens kodo
PVM mokėtojo kodoAsmens dokumento (ID/paso) Nr.*
Banko rekvizitųBanko rekvizitų (jei reikia)
Įmonės buveinės adresoFaktinės gyv. vietos adreso
Tel. Nr.Tel. Nr.
El. pašto adresoEl. pašto adreso
B kategorijos Vairuotojo pažymėjimo Nr.*B kategorijos Vairuotojo pažymėjimo Nr.*
PASTABA. Automobilį gali vairuoti tik sutartyje nurodyti asmenys, o jei nuomojasi įmonė - jos darbuotojas, turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę bei pateikęs įmonės registracijos pažymėjimą, antspaudą.*Būtina pateikti nurodytus dokumentus sutarties pasirašymui.
Automobiliai turi civilinės atsakomybės ir KASKO draudimus.
AUTOMOBILIO REZERVAVIMAS įsigalioja apmokėjus avansą ir gavus patvirtinimą nurodytu el. paštu arba telefonu. Rezervuojant automobilį mokamas 50 EUR avansinis mokėjimas, kuris išsiskaičiuoja iš automobilio nuomos sumos.
Užstato dydis priklauso nuo Automobilio modelio ir sumokamas perduodant Automobilį (nuo 200 Eur iki 500 EUR). Užstato dydis nurodytas prie Automobilio modelio.Užstatas (atlikus reikiamus pagrįstus išskaitymus) grąžinamas nedelsiant arba ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Automobilio grąžinimo momento, užfiksuoto Automobilio perdavimo-priėmimo akte.
Nuomojantis automobilį dienos kilometražas, priklausomai nuo automobilio modelio, yra ribojamas iki 500 (už viršytą limitą skaičiuojama 0,10 cnt už kiekvieną km).
AUTOMOBILIS PERDUODAMAS NUOMININKUI:su raktais,su techniniu pasu,techn. aptarnavimo lapu,draudimo polisais,nuplautas,

švariu, tvarkingu vidumi,
be nemalonių kvapų,
pilnu baku,
pilna komplektacija.

Automobilyje DRAUDŽIAMA rūkyti.

Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui grąžinti Automobilį ir visus paminėtus priklausinius, tokios pat būklės kaip nuomos sutarties pasirašymo metu.

Jei automobilis atiduodamas nepilnu kuro baku, kiekvieną, papildomai pripiltą litrą, Nuomotojas apmokestina  dvigubu tarifu benzino kolonėlės kaina Eur/litrui, pagal pateiktą kuro čekį su data ir laiku.
Perduodant ir grąžinant automobilį abi šalys privalo įvertinti nuomojamo automobilio būklę. Atsiradę išoriniai, bei vidaus interjero defektai surašomi ir patvirtinami Šalių parašais. Nuomininkas atsako už padarytą bet kokio pobūdžio žalą Automobiliui ar nuomos laikotarpiu besinaudojant Automobiliu padarytą bet kokią žalą Nuomotojui ar tretiesiems asmenims nepriklausomai nuo to, kas žalos padarymo metu vairavo Automobilį
Nuomininkui pereina Automobilio atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika bei atsakomybė už Automobiliu padarytą žalą tretiesiems asmenims.
NUOMININKAS ĮSIPAREIGOJA:- nuomos terminu naudotis Automobiliu laikantis šios Sutarties sąlygų (pvz., pagal sutartą paskirtį, nurodytoje teritorijoje ir t.t.), atsižvelgiant į jo technines charakteristikas (važiuoti tik Automobiliui pritaikytais keliais, pilti atitinkamą kurą ir pan.), laikantis saugaus eismo taisyklių;- Sutartyje ir jos priede nustatyta tvarka ir terminais mokėti nuompinigius;- atsakyti už sugadintą Automobilio įrangą bei papildomą Automobilio komplektaciją;

- savo sąskaita dengti Automobilio eksploatavimo išlaidas, remontuoti sugadintas padangas;

- sumokėti visas Nuomininkui paskirtas baudas, susijusias su Kelių eismo taisyklių pažeidimais;

- saugoti Nuomininkui perduotą Automobilį elgiantis apdairiai ir rūpestingai (pvz., reguliariai tikrinti tepalų, vandens kiekį, oro slėgį padangose, užrakinti visas automobilio dureles ir, jei yra, įjungti signalizaciją, net ir trumpam laikui paliekant automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų bei nepalikti jų automobilyje ir t.t.).

- grąžinti Automobilį laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų (pvz., su nurodytu kuro kiekiu, švarų, be nemalonių kvapų ir pan.) tokios komplektacijos ir techninės būklės, kokios jis buvo išnuomotas, atsižvelgiant į normalų Automobilio nusidėvėjimą. Grąžinant Automobilį Nuomotojui Nuomininkas įsipareigoja užpildyti ir pasirašyti priedo Automobilio perdavimo-priėmimo akto 2 dalį;

- Sutarčiai pasibaigus, grąžinti Nuomotojui ar bet kuriam kitam, jo įgaliotam asmeniui Automobilį tos būklės, kurios jį gavo;

- be Nuomotojo leidimo nepernuomoti nesubnuomoti, jokiais budais neapsunkinti Nuomotojo teisių į Automobilį;

- Informuoti apie esminius įvykius, kurie turi arba gali turėti įtakos Nuomotojo teisėms ir pareigoms (pvz., padarytus KET pažeidimus, ko pasėkoje gali būti paskirta nuobauda Nuomotojui, kaip transporto priemonės savininkui), kurie neatsiejamais susiję su tolimesne Automobilio eksploatacija (pvz., užpiltas abejotinos kokybės arba ne to rūšies kuras ir pan.);

- Iš anksto likus ne mažiau nei 3 valandoms iki nuomos termino pabaigos ir visais atvejais ne vėliau nei per 3 val. nuo nuomos termino pabaigos informuoti Nuomotoją apie vėlavimą grąžinti Automobilį Sutartyje numatytu laiku ir susitarti dėl kito Automobilio grąžinimo laiko ar Nuomos termino pratęsimo. Jeigu Nuomininkas per 3 val. nuo nuomos termino pabaigos neinformuoja Nuomotojo apie vėlavimą grąžinti Automobilį, Nuomotojas turi teisę apie Automobilio vagystę pranešti policijai.

- Esant atitinkamam Nuomotojo reikalavimui:

Sumokėti Sutartyje nurodytas baudas už sutartinių prievolių netinkamą vykdymą per Nuomotojo nurodytus terminus;

Kompensuoti Nuomotojo patirtus nuostolius per Nuomotojo nurodytus terminus Sutartyje numatytais atvejais;

Įsipareigoja atlyginti visą padarytą žalą šiais atvejais:

- jeigu žala padaryta Nuomininkui apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų;

- jeigu automobilio vagystės, grobimo ar sukčiavimo atveju Nuomininkas Nuomotojui nepateikia bent vieno iš šių daiktų: automobilio registracijos dokumentų; dviejų komplektų užvedimo raktų;

-Suteikti Nuomotojui informaciją apie savo vairavimo stažą, reputaciją, pateikti teisę vairuoti Automobilį suteikiantį dokumentą – vairuotojo pažymėjimą tam, kad būtų galima patikrinti, ar Sutarties ir pateikto dokumento duomenys atitinka, t. y. ar Sutartis užpildyta teisingai;

- Nuomininkas, būdamas ne Lietuvos teritorijoje, pats atsako už transporto priemonės būklę nuo 19.00val. iki 8.00 val., taip pat ne darbo/švenčių dienomis;

- Nuomotojas už krovinį ir jo būklę neatsako;

- Kompensuoti Nuomotojui per Nuomotojo nurodytus terminus paskirtų nuobaudų Automobilio nuomos laikotarpiu, sumas nepaisant to, ar tokie faktai paaiškėja Automobilio nuomos laikotarpiu ar po jo pabaigos;

-Laikytis taip pat ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS:- Nuomininkas privalo naudoti Automobilį pagal paskirtį, kaip nustatyta automobilio techninėje dokumentacijoje ir šioje sutartyje, taip pat atidžiai laikytis gamintojo ir Nuomotojo nustatytų techninės priežiūros, eksploatacijos ir naudojimo taisyklių, laiku atlikti automobilio techninį aptarnavimą Nuomotojo sąskaita prieš tai suderinus su juo visas sąlygas.- Automobilį gali vairuoti tik sutartyje nurodyti asmenys, o jei nuomojasi įmonė - jos darbuotojas, turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę bei pateikęs įmonės registracijos pažymėjimą.- Automobilyje draudžiama rūkyti.- Automobilį draudžiama naudoti:Mokamam keleivių pervežimui;

Automobilių arba priekabų vilkimui;

Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;

Nusikalstamiems veiksmams;

Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;

Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;

Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;

Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai, kurioje randasi automobilis;

Naminių ar laukinių gyvūnų pervežimui.

Kiekvieną kartą pildamas kurą nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens kiekį ir oro slėgį padangose.

Sugedus automobiliui, remontas turi būti atliekamas tik su Nuomotoju suderintame servise ir šalių sutarta būtina apimtimi.

VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI:- Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju, Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo bendrovei ar kitoms oficialioms instancijoms, reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje ir/ar draudimo bendrovėje.- Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei imtis atitinkamų veiksmų prieš trečiuosius asmenis dėl padarytos žalos atlyginimo.- Nuomininkas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo bei draudimo bendrovės interesus, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;

Nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją;

Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti Nuomotoją (tel. Nr. +37066600012 arba bet kuriomis kitomis operatyviausiomis ryšio priemonėmis) apie bet kokius Automobilio ar jo dalių pažeidimus, t.y. nesiimti jokių remonto darbų be Nuomotojo žinios ir leidimo;

Nuomininkas atlygina visą padarytą žalą atvejais, kai žala automobiliui padaryta dėl Nuomininko kaltės ar neatsargumo ir tokie nuostoliai nėra dengiami draudimo kompanijos;

- Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą, padarytą paliktai Automobilyje Nuomininko nuosavybei.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:- Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Automobilio sugadinimus, gedimus, kurie įvyko dėl Nuomininko tyčinių ar aplaidžių veiksmų (įskaitant atvejus, kai draudimo bendrovė neatlygina padarytų nuostolių arba atlygina tik jų dalį).- Nuomininkas įsipareigoja padengti nuostolius, padarytus nuomojamam Automobiliui tuo atveju, jei civilinės atsakomybės draudimas negalioja ar draudimas apmoka tik dalį padarytų nuostolių.- Jei automobilis draustas kasko draudimu, nuomininkas įsipareigoja padengti nuostolius, padarytus nuomojamam Automobiliui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas apmoka tik dalį padarytų nuostolių.- Pametus automobilio dokumentus, raktus, Nuomininkas visiškai apmoka už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo Nuomotojo patirtas išlaidas.- Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai.

- Nuomininkas, būdamas ne Lietuvos teritorijoje, pats atsako už transporto priemonės būklę nuo 19,00val. iki 8,00 val., taip pat ne darbo/švenčių dienomis.

- Nuomotojas už krovinį ir jo būklę neatsako.

- Administracinės nuobaudos Automobilio nuomos laikotarpiu dėl padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų ir/arba kitų veikų (pažeidimų), susijusių su Automobilio naudojimo taisyklių arba teisės aktų nesilaikymu, yra Nuomininko atsakomybė.

- Jeigu Nuomininkas nesumoka mokesčių Sutartyje nustatytu laiku, jam už kiekvieną uždelstą dieną priskaitomi 0,3 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo įsipareigojimų vykdymo.

- Nuomotojui/Nuomotojo atstovui nustačius, kad Nuomininkas neįvykdė VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI skiltyje nustatytų reikalavimų, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus patirtus dėl tokio nevykdymo nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant Nuomotojo negautomis pajamomis ir kitais nuostoliais, Nuomotojui dėl pablogėjusios Automobilio būklės neturint galimybės reikiamu laiku išnuomoti Automobilio kitam nuomininkui.

- AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS skiltyje išvardintus pažeidimus konstatuoja Nuomininkas Automobilio grąžinimo metu. Tuo atveju, jei Nuomotojas/Nuomotojo atstovas nustato, jog Nuomininkas pažeidė bet kurį nurodytą įpareigojimą, Nuomininkas moka Nuomotojui 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) baudą. Jeigu Nuomininkas nesilaiko šiame punkte nurodytų pareigų, jis taip pat prisiima visišką atsakomybę už Automobiliui ar Automobiliu padarytą žalą.

- Nuomininkui nuomotu automobiliu leidžiama važiuoti Lietuvoje. Išvykti iš Lietuvos Respublikos leidžiama tik gavus raštišką nuomotojo sutikimą. Sugedus Automobiliui užsienyje, keleivių ir daiktų pargabenimo paslaugos neteikiamos. Nuomininkas pats rūpinasi Automobilio, keleivių, daiktų pargabenimu. Kelių mokestį moka Nuomininkas.

- Nuomininkui atsisakius nuomotis automobilį  arba reikiamu laiku nesumokėjus likusios kainos dalies arba Užstato, Nuomotojas turi teisę Automobilio Nuomininkui neperduoti ir negrąžinti sumokėtos įmokos.

- Nuomininkui pavėlavus grąžinti Automobilį Nuomininkui taikomos tokios sankcijos:

Pavėlavus daugiau nei 1 valandą, bet mažiau nei 3 valandas – Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui 30 EUR baudą;

Pavėlavus 3 valandas ir daugiau – Nuomininkas privalo už kiekvieną pradelstą dieną (pradelsta diena yra laikomas didesnis nei 3 valandų vėlavimas) mokėti Nuomotojui nuomos mokestį už Automobilio nuomą pagal Nuomotojo nustatytą kainoraštį  konkrečiam laikotarpiui ir plius 30 EUR baudą už kiekvieną vėluojamą dieną.

- Nuomotojas užtikrina, kad automobilis perduotas Nuomininkui techniškai tvarkingos būklės.

- Nuomotojas įsipareigoja perduoti ir priimti automobilį šiose taisyklėse nurodytoje vietoje.

- Nuomotojas, esant būtinybei, turi teisę pakeisti automobilį.

Kilusius ginčus šalys sprendžia derybų būdu, jei susitarti nepavyksta, ginčai, kylantis iš šios sutarties ar su ja susiję, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.
Pasirašyta sutartis yra konfidenciali. Sutarties turinys yra skirtas tik tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, su kuriuo ši Sutartis sudaryta. Bet koks šios sutarties turinio atskleidimas, kopijavimas, platinimas ar naudojimas yra griežtai draudžiamas ir gali būti laikomas įstatymų pažeidimu.
Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Nuomininkas pasilieką teisę atšaukti automobilio rezervaciją, prieš tai įspėjus klientą elektroniniu paštu arba telefonu.
  • Automobilių rezervavimas telefonu
  • Specialūs pasiūlymai įmonėms
  • Specialūs pasiūlymai ilgalaikei nuomai
  • Automobilių nuoma į vieną pusę
  • Automobilių pristatymas į pageidaujamą vietą*
Informacija! *galioja papildomos sąlygos