top of page
Signing a Contract

Nuomos Sąlygos

Rezervuojant Automobilį mokamas avansinis mokėjimas, kuris išsiskaičiuoja iš Automobilio nuomos sumos. Atsisakius Automobilio, avansinis mokėjimas negrąžinamas
NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS:

- Nuomos terminu naudotis Automobiliu laikantis šios Sutarties sąlygų (pvz., pagal sutartą paskirtį, nurodytoje teritorijoje ir t.t.), atsižvelgiant į jo technines charakteristikas (važiuoti tik Automobiliui pritaikytais keliais, pilti atitinkamą kurą ir pan.), laikytis saugaus eismo taisyklių;


- Nustatyta tvarka ir terminais mokėti nuompinigius;

- Atsakyti už sugadintą Automobilio įrangą bei papildomą Automobilio komplektaciją;


- Grąžinti Automobilį laikantis Sutartyje nustatytų sąlygų
(pvz., su nurodytu kuro kiekiu, švarų, be nemalonių kvapų 
ir pan.)
tokios komplektacijos ir techninės būklės, kokios jis buvo išnuomotas, atsižvelgiant į normalų Automobilio nusidėvėjimą;

 

- Sutarčiai pasibaigus, grąžinti Nuomotojui ar bet kuriam kitam, jo įgaliotam asmeniui Automobilį tos būklės, kurios jį gavo;


- Be Nuomotojo leidimo nepernuomoti nesubnuomoti, jokiais būdais neapsunkinti Nuomotojo teisių į Automobilį;


- Informuoti apie esminius įvykius, kurie turi arba gali turėti įtakos Nuomotojo teisėms ir pareigoms (pvz., padarytus KET pažeidimus, ko pasėkoje gali būti paskirta nuobauda Nuomotojui, kaip transporto priemonės savininkui), kurie neatsiejamai susiję su tolimesne Automobilio eksploatacija (pvz., užpiltas abejotinos kokybės arba ne to rūšies kuras ir pan.);
 

- Iš anksto likus ne mažiau nei 3 valandoms iki nuomos termino pabaigos ir visais atvejais ne vėliau nei per 3 val. nuo nuomos termino pabaigos informuoti Nuomotoją apie vėlavimą grąžinti Automobilį Sutartyje numatytu laiku ir susitarti dėl kito Automobilio grąžinimo laiko ar Nuomos termino pratęsimo. Jeigu Nuomininkas per 3 val. nuo nuomos termino pabaigos neinformuoja Nuomotojo apie vėlavimą grąžinti Automobilį, Nuomotojas turi teisę apie Automobilio vagystę pranešti policijai.


- Laikytis taip pat ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, nuomos Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS:

- Automobilį gali vairuoti tik sutartyje nurodyti asmenys, o jei nuomojasi įmonė - jos darbuotojas, turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę bei pateikęs įmonės registracijos pažymėjimą.

 

- Automobilyje draudžiama rūkyti.

 

Automobilį draudžiama naudoti:

▪ Mokamam keleivių pervežimui;

▪ Automobilių arba priekabų vilkimui;

▪ Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;

▪ Nusikalstamiems veiksmams;

▪ Neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;

▪ Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;

▪ Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;

▪ Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai, kurioje randasi automobilis;

▪ Naminių ar laukinių gyvūnų pervežimui.

- Kiekvieną kartą pildamas kurą nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens kiekį ir oro slėgį padangose.

 

- Sugedus automobiliui, remontas turi būti atliekamas tik su Nuomotoju suderintame servise ir šalių sutarta būtina apimtimi;

VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI:

Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju, Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti Nuomotoją (tel. Nr. +37066600012 arba bet kuriomis kitomis operatyviausiomis ryšio priemonėmis) apie bet kokius Automobilio ar jo dalių pažeidimus, t.y. nesiimti jokių remonto darbų be Nuomotojo žinios ir leidimo;

Nuomininkas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo bei draudimo bendrovės interesus, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija.

 

Nuomininkas privalo:

▪ Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;

▪ Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;

▪ Nuomininkas atlygina visą padarytą žalą atvejais, kai žala automobiliui padaryta dėl Nuomininko kaltės ar neatsargumo ir tokie nuostoliai nėra dengiami draudimo kompanijos;

▪ Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą, padarytą paliktai Automobilyje Nuomininko nuosavybei.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Automobilio sugadinimus, gedimus, kurie įvyko dėl Nuomininko tyčinių ar aplaidžių veiksmų (įskaitant atvejus, kai draudimo bendrovė neatlygina padarytų nuostolių arba atlygina tik jų dalį).

Nuomininkas įsipareigoja padengti nuostolius, padarytus nuomojamam Automobiliui tuo atveju, jei TVPCAD draudimas negalioja ar draudimas apmoka tik dalį padarytų nuostolių.

Jei automobilis draustas Kasko draudimu, Nuomininkas įsipareigoja padengti nuostolius, padarytus nuomojamam Automobiliui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas apmoka tik dalį padarytų nuostolių.

 

Pametus automobilio dokumentus, raktus, Nuomininkas visiškai apmoka už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo Nuomotojo patirtas išlaidas.

 

Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Nuomotojas, jo darbuotojai ir(ar) atstovai neatsako ir bus apsaugoti nuo bet kokios Nuomininko kitos žalos (nuostolių, netesybų ir pan.) ir išlaidų, patirtų Nuomininko ar bet kokios trečiosios šalies (įskaitant negautą pelną, alternatyvius kaštus ir kt.) Bet kokiu atveju maksimali Nuomotojo atsakomybė, susijusi su šioje Sutartyje numatytomis paslaugomis, apsiriboja pagal šią Sutartį gautu atlygiu, dėl pablogėjusios Automobilio būklės neturint galimybės reikiamu laiku išnuomoti Automobilio kitam nuomininkui.

 

Administracinės nuobaudos Automobilio nuomos laikotarpiu dėl padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų ir/arba kitų veikų (pažeidimų), susijusių su Automobilio naudojimo taisyklių arba teisės aktų nesilaikymu, yra Nuomininko atsakomybė. Administravimo mokesčio dydis 20Eur.

 

Nuomininkui nuomotu Automobiliu leidžiama važiuoti Lietuvoje. Pažeidus šį punktą, Nuomininkas moka 1000EUR baudą.

 

Išvykti iš Lietuvos Respublikos leidžiama tik gavus raštišką nuomotojo sutikimą.

 

Sugedus Automobiliui užsienyje, Automobilio, keleivių ir daiktų pargabenimo paslaugos neteikiamos:

 

Nuomininkas pats rūpinasi Automobilio, keleivių, daiktų pargabenimu.

 

Nuomininkas sutinka, kad išvykus iš Lietuvos už transporto priemonę ir/arba įvykus nesklandumams ne Lietuvoje atsako pats ir pretenzijų Nuomotojui neturės.

 

Kelių, infrastruktūros, spūsčių Mokestį moka Nuomininkas pagal Nuomotojo nustatytą terminą (Nuomininkas privalo papildomai atsiųsti Mokesčio apmokėjimo kopiją). Administravimo mokesčio dydis 20Eur.Neapmokėjus Mokesčio ir neatsiuntus apmokėjimo kopijos iki Nuomotojo nustatyto termino mokama 100 Eur bauda.

 

Nuomininkui atsisakius nuomotis Automobilį arba reikiamu laiku nesumokėjus likusios kainos dalies arba Užstato, Nuomotojas turi teisę Automobilio Nuomininkui neperduoti ir negrąžinti sumokėtos įmokos.

 

Kilusius ginčus šalys sprendžia derybų būdu, jei susitarti nepavyksta, ginčai, kylantis iš šios sutarties ar su ja susiję, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS:

Automobilis grąžinamas tvarkingu vidumi, išore, be nemalonių kvapų, su ne mažesniu kuro bako kiekiu nei buvo išnuomotas, ir t.t. Jei Automobilis grąžinamas su mažesniu kuro bako kiekiu nei buvo išnuomotas, kiekvieną, papildomai pripiltą litrą, Nuomotojas apmokestina dvigubu tarifu benzino kolonėlės kaina Eur/litrui, pagal pateiktą kuro čekį su data ir laiku. Jei atiduodamas tinkamai nesutvarkytas automobilis – mokama bauda (neįskaitant kuro papildymo): nešvarus vidus – 150EUR (mikroautobuso 150EUR), jei automobilio viduje juntamas rūkalų kvapas, mokama 150EUR bauda.

Dėmesio:
Nuomininkas grąžina Nuomotojui švarų (nuplautą) automobilį. Grąžinus nešvarų (nenuplautą) automobilį apmokamos automobilio plovimo išlaidos 20EUR.

Grąžinus Automobilį ir viršijus nustatytą ridą, už kiekvieną viršytą km skaičiuojama 0,10 ct + PVM. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

Sutarties šalys privalo laikytis kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Automobilio nuomos sutartyje numatytų įsipareigojimų.

bottom of page